Algemene voorwaarden   

Praktijk Jemaine de Kort  

*Antroposofische en energetische therapie* 

  

• Zorgaanbieder : Jemaine de Kort 

 • Beroepsvereniging : VBAG  
 • ingeschreven in het KvK  

   onder nummer  20156867  en gevestigd op Stadionweg 222 1077 TE Amsterdam

 • Koepel : RBCZ ingeschreven in het KvK onder nummer 818435227 en

gevestigd op Kloosterstraat 282 4700 AB Roosendaal.

  

• Klacht- en tuchtrecht : Quasir en Zorgeschil via de VBAG 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door praktijk  *Jemaine de Kort* uit te voeren opdrachten.

• Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor praktijk * Jemaine de Kort*  slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder

 • Praktijk Jemaine de Kort , is lid van de beroepsvereniging  VBAG.
 • Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ
 • Informatie over deze beroepsvereniging en over de RBCZ ,kunt u vinden op www.vbag.nl en op www.rbcz.nu 

• De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de VBAG. Deze kunt u vinden op www.vbag.nl.

Behandeling

 • De behandeling start met uw schriftelijke toestemming  tijdens een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. 
 • Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. 

Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege

beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende

professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit

van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

Klachtenfunctionaris : Quasir is het tussenstation tussen

het klacht- en tuchtrecht van de VBAG en de RBCZ en de

geschillencommissie.

Geschillencommissie: Zorggeschil voorziet in beslechting van

geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een

onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te

lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

(Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een

erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

Cliënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

Behandeling : de door  Jemaine de Kort aangeboden dienst na uitdrukkelijke

schriftelijke toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied

liggen van Jemaine de Kort.

 Informatie duur en tarief

 • De sessies duren Euritmietherapie  45 minuten , tarief € 57,50
 • ritmische inwrijvingen  50/60 minuten tarief  €57,50
 • energetische therapie  60 minuten of 75 minuten voor de intake. tarief  70€ /85€ 
 • Voor euritmie therapie en ritmische inwrijvingen is het advies om  7-12 sessie’s te volgen. 
 • Energetische therapie en hypnotherapie  vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

Doorverwijzing 

U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

Vervanging en regeling bij ziek zijn therapeute

• Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

• In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.

 • Jemaine de Kort  werkt als zelfstandige.  Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van praktijk Jemaine de Kort kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

Betalingen 

 • Voor een volledig overzicht van de tarieven kijk op www.jemainedekort.com of in de praktijk.
 • De factuur betaalt u per pin na de behandeling.  De factuur krijgt u de volgende dag toegestuurd via de e-mail.  Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het mogelijk declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

• Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

• Praktijk Jemaine de Kort  is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling mogelijk (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de VBAG en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis.

Annulering

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt de behandeling in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak.

 Annulering geeft u telefonisch of e-mail door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

Dossier voering

• De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossier voering. Alle sessies worden door 

  de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 15 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

• De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van  RBCZ en VBAG. 
 • Deze is op te vragen bij Jemaine de Kort.

Klachtenregeling

• In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk op email adres: jemainedk@gmail.com worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door praktijk Jemaine de Kort. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

 • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van VBAG, klachtenfunctionaris Quasir  dan wel de geschilleninstantie zorggeschil. De procedure is te vinden op de website  van de VBAG en RBCZ www.vbag.nl  / www.rbcz.nu . 
 • Praktijk Jemaine de Kort voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

• Wanneer u een klacht indient via het VBAG/ RBCZ, Quasir of Zorggeschil informeert u de zorgverlener ten alle tijde vooraf.

Aansprakelijkheid

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. 

Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

• Praktijk Jemaine de Kort is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan  praktijk Jemaine de Kort.

• Praktijk Jemaine de Kort  heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Praktijk Jemaine de Kort tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van Balans verzekeringen. Praktijk Jemaine de Kort is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij Balans verzekeringen, die dekkend is voor de WKKGZ.

 Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

• De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG

• Praktijk Jemaine de Kort houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.jemainedekort.com meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te  Teteringen gemeente Breda.