Algemene voorwaarden   

Praktijk Jemaine de Kort  

*Antroposofische en energetische therapie* 

  

• Zorgaanbieder : Jemaine de Kort 

 • Beroepsvereniging : ViV  
 • ingeschreven in het KvK  

   onder nummer  20156867  

en is gevestigd in centrum “Zuiderlicht”, kloosterlaan 138 a te Breda

 • Koepel : RBCZ ingeschreven in het KvK onder nummer 818435227 en

gevestigd op Kloosterstraat 282 4700 AB Roosendaal

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door praktijk  *Jemaine de Kort* uit te voeren opdrachten.

• Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen , dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor praktijk * Jemaine de Kort*  slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder

 • Praktijk Jemaine de Kort , is lid van de beroepsvereniging  ViV.
 • Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ
 • Informatie over deze beroepsvereniging en over de RBCZ ,kunt u vinden op www.vivnederland.nl en op www.rbcz.nu 

• De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de ViV.

      Behandeling

 • De behandeling start met uw een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. 
 • Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. 

Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

(Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een

erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

Cliënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

Behandeling : de door  Jemaine de Kort aangeboden dienst welke binnen het opleidingsgebied

liggen van Jemaine de Kort.

 Informatie duur en tarief

 • De sessies duren Euritmietherapie  60 minuten , tarief € 65
 • ritmische inwrijvingen  50/60 minuten tarief  €65
 • energetische therapie  60 minuten of 75 minuten voor de intake. tarief  70€ /85€ 
 • Voor euritmie therapie en ritmische inwrijvingen is het advies om  7-12 sessie’s te volgen. 
 • Energetische therapie en hypnotherapie  vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

Doorverwijzing 

U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

Vervanging en regeling bij ziek zijn therapeute

• Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

• In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.

 • Jemaine de Kort  werkt als zelfstandige.  Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van praktijk Jemaine de Kort kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

Betalingen 

 • Voor een volledig overzicht van de tarieven kijk op www.jemainedekort.com of in de praktijk.
 • De factuur betaalt u per pin na de behandeling.  De factuur krijgt u de volgende dag toegestuurd via de e-mail.  Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het mogelijk declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

• Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

• Praktijk Jemaine de Kort  is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling mogelijk (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de ViV en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis.

Annulering

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt de behandeling voor 75 % in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak.

 Annulering geeft u telefonisch of e-mail door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

Dossier voering

• De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossier voering. Alle sessies worden door 

  de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20  jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

• De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van  RBCZ en ViV. 
 • Deze is op te vragen bij Jemaine de Kort.

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Het eerste doel is om uw onvrede met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk op email adres: jemainedk@gmail.com worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij de beroepsvereniging ViV.

ViV: https://www.vivnederland.nl/over-ons/klachtenprocedure

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie Camcoöp.

 

Aansprakelijkheid

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. 

Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

• Praktijk Jemaine de Kort is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan  praktijk Jemaine de Kort.

• Praktijk Jemaine de Kort  heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Praktijk Jemaine de Kort tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van Balans verzekeringen. Praktijk Jemaine de Kort is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij Balans verzekeringen, die dekkend is voor de WKKGZ.

 Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

• De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG

• Praktijk Jemaine de Kort houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.jemainedekort.com meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te  Teteringen gemeente Breda.